Tính toán cốt đai cho dầm bê tông cốt thép chịu đồng thời lực phân bố đều và lực tập trung | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXDHN

Tóm tắt

Bài báo này trình bày nguyên tắc tính toán cốt đai (khi không đặt cốt xiên) cho dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu tác dụng đồng thời của lực phân bố đều và lực tập trung  bằng hai cách tiếp cận: (i) Theo phương pháp giải tích và (ii) Theo phương pháp thực hành – sử dụng bảng tính Excel. Các nguyên tắc chung trong phân tích tính toán và một thí dụ thực hành được giới thiệu cho thấy: (i) Việc khai triển theo phương pháp giải tích khá phức tạp nhưng thực chất là biện luận hai hàm hyperbol theo sự ràng buộc của tham số c (là chiều dài hình chiếu lên trục dầm tính từ gối tựa tới điểm cuối của khe nứt nghiêng); và (ii) Phương pháp thực hành thực chất là bài toán kiểm tra, có ưu điểm đơn giản và cho kết quả nhanh do tận dụng tối đa sự trợ giúp của công cụ bản tính Excel để đưa ra hình ảnh trực quan về lực cắt bất lợi tác dụng lên dầm và khả năng chịu lực cắt giới hạn của bất kỳ khe nứt nghiêng nguy hiểm nào xuất hiện trên dầm.Bài báo này trình bày nguyên tắc tính toán cốt đai (khi không đặt cốt xiên) cho dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu tác dụng đồng thời của lực phân bố đều và lực tập trung  bằng hai cách tiếp cận: (i) Theo phương pháp giải tích và (ii) Theo phương pháp thực hành – sử dụng bảng tính Excel. Các nguyên tắc chung trong phân tích tính toán và một thí dụ thực hành được giới thiệu cho thấy: (i) Việc khai triển theo phương pháp giải tích khá phức tạp nhưng thực chất là biện luận hai hàm hyperbol theo sự ràng buộc của tham số c (là chiều dài hình chiếu lên trục dầm tính từ gối tựa tới điểm cuối của khe nứt nghiêng); và (ii) Phương pháp thực hành thực chất là bài toán kiểm tra, có ưu điểm đơn giản và cho kết quả nhanh do tận dụng tối đa sự trợ giúp của công cụ bản tính Excel để đưa ra hình ảnh trực quan về lực cắt bất lợi tác dụng lên dầm và khả năng chịu lực cắt giới hạn của bất kỳ khe nứt nghiêng nguy hiểm nào xuất hiện trên dầm.

Từ khóa:

dầm; bê tông cốt thép; lực cắt; cốt đai; lực phân bố; lực tập trung.

Bài viết liên quan