Phải làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư?

Phải làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư? Thủ tục trình tự bàn giao kinh phí bảo trì là gì? Xử lý thế nào nếu chủ đầu tư không giao phí bảo trì?

Hiện nay, khi mua chung cư của các tòa nhà hoặc cụm chung cư thì người mua nhà phải nộp kinh phí bảo trì chung cư 2% khi mua chung cư mà chủ đầu tư sẽ thu hộ trong hợp đồng mua bán chung cư để giao cho ban quản trí nhà chung cư để xử lý, giải quyết các công việc thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư như là thang máy, điện, nước… Tuy nhiên, thực tế xảy ra trường hợp chủ đầu tư chây ì, không bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư, để bảo vệ quyền lợi của mình khi chủ đầu tư không chịu bàn giao tiền kinh phí, quy định nào của pháp luật như thế nào để xử lý vấn đề này.

Bạn Đang Xem: Phải làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư?

Khái niệm kinh phí bảo trì là gì?

Có thể hiểu kinh phí bảo trì là một khoản phí chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư hoặc cụm nhà chung cư mà không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác.

1. Phải làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư?

+ Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 thì nhưng người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở năm 2014; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để tạm quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi chung là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

Khoản kinh phí này được tính trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này). Chủ đầu tư phải mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nộp; khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn.

+ Chủ đầu tư phải có trách nhiệm ghi thống nhất tài khoản đã mở theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư ký với khách hàng (bao gồm số tài khoản, tên tài khoản và tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản này); người mua, thuê mua trước khi nhận bàn giao nhà ở phải nộp 2% kinh phí bảo trì theo quy định vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng này hoặc nộp cho chủ đầu tư để chuyển vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng; nếu chủ đầu tư không thu kinh phí này mà vẫn bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư cho người mua, thuê mua thì chủ đầu tư phải nộp khoản kinh phí 2% này.

+ Theo quy định của pháp luật thì đối với phần diện tích nhà mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm nghiệm thu đưa toàn bộ nhà chung cư vào sử dụng mà thuộc diện phải nộp kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ban quản trị) theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư phải chuyển số kinh phí này vào tài khoản đã lập quy định của pháp luật nhà ở. 

+ Nếu trước đó nhà chung cư chưa có ban quản trị nhà chung cư thì sau khi Ban quản trị được thành lập và có văn bản yêu cầu bàn giao kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư đang tạm quản lý thì chủ đầu tư và Ban quản trị thống nhất lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì; căn cứ vào số liệu quyết toán do hai bên thống nhất, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển kinh phí bảo trì thuộc diện phải chuyển giao theo quy định của pháp luật về nhà ở sang cho Ban quản trị quản lý thông qua hình thức chuyển khoản. Cách thức lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì của Ban quản trị và thủ tục bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư sang cho Ban quản trị được thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

Xem Thêm: Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm tiền thuê đất

Sau khi bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi.

2. Giải quyết khi chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì

Theo quy định của pháp luật thì trong các trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định của pháp luật hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn theo quy định thì giải quyết như sau:

+ Khi chủ đầu tư không chịu bàn giao kinh phí bảo trì thì Ban quản trị có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở.

Xem thêm: Diện tích tối thiểu nhà chung cư thương mại là bao nhiêu m2?

+ Theo quy định của pháp luật trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ban quản trị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; nếu các bên đã quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao kinh phí bảo trì thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí cho Ban quản trị. Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì này.

Trường hợp các bên là chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư vẫn chưa lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì thì các bên phải thống nhất quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+  Theo quy định của pháp luật nhà ở việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải lập thành biên bản có xác nhận của chủ đầu tư và đại diện Ban quản trị; sau khi bàn giao kinh phí này, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết về bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư.

+ Nếu trong Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm b Khoản này mà chủ đầu tư vẫn không thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị và gửi quyết định này cho chủ đầu tư, Ban quản trị và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản; trong quyết định cưỡng chế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ghi rõ số kinh phí chủ đầu tư phải bàn giao sau khi trừ kinh phí mà chủ đầu tư phải sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung (nếu có), thời hạn bàn giao, biện pháp cưỡng chế và trách nhiệm của các bên liên quan để thực hiện quyết định này;

+ Theo quy định của pháp luật thì khi chủ đầu tư không giao kinh phí bảo trì nhà chung cư thì sẽ có các biện pháp cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì bao gồm việc buộc chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì được gửi từ tài khoản đã lập theo quy định  hoặc chuyển kinh phí từ tài khoản khác của chủ đầu tư sang tài khoản do Ban quản trị quản lý hoặc xử lý tài sản của chủ đầu tư. Việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế. Kinh phí phải bàn giao là toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) theo số liệu kinh phí mà các bên đã quyết toán; nếu các bên không thống nhất quyết toán số liệu thì bàn giao theo số liệu ghi trong quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền và chức năng của mình.

+ Thông thường theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư hoặc quản lý tài khoản khác của chủ đầu tư theo quyết định cưỡng chế có trách nhiệm chuyển kinh phí sang tài khoản do Ban quản trị lập để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về nhà ở và quyết định cưỡng chế; trường hợp phải xử lý tài sản của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì cho Ban quản trị thì trong quyết định cưỡng chế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải nêu rõ biện pháp xử lý tài sản, trách nhiệm của đơn vị xử lý tài sản, hình thức xử lý và việc chuyển giao kinh phí thu hồi cho Ban quản trị.

+ Theo trình tự, thủ tục thì việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được lập thành biên bản có xác nhận của chủ đầu tư và đại diện Ban quản trị; trường hợp khi mà chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì chung cư và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhà ở và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì phải có thêm xác nhận của bên tổ chức cưỡng chế và đại diện tổ chức tín dụng thực hiện chuyển kinh phí này hoặc đại diện của bên xử lý tài sản của chủ đầu tư (nếu có xử lý tài sản của chủ đầu tư).

Xem Thêm: Luxury Guest Ranch Resort in Colorado | Vista Verde Ranch

Khi chủ đầu tư không chịu bàn giao kinh phí bảo trì chung cư thì trong quá trình thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì, nếu phát hiện chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý hình sự thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Chỗ để xe và việc xác định các loại diện tích trong nhà chung cư

Do đó, trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định nêu trên hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn theo quy định thì ban quản trị nhà chung cư cần làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo đúng quy định để bảo vệ quyền lợi cho cư dân sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương

Phải làm gì khi chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư?

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 8.029 bài viết

Nguồn: https://webtintuc247.com
Danh Mục: Tin tức

Bài viết liên quan