Pages dành cho Mac: Phím tắt của Pages cho máy Mac (VN)

Thêm hàng bên trên ô đã chọn
Option-Mũi tên lên
Thêm hàng bên dưới ô đã chọn

Option-Mũi tên xuống

Thêm cột vào bên phải ô đã chọn
Option-Mũi tên phải
Thêm cột vào bên trái ô đã chọn
Option-Mũi tên trái
Chèn hàng vào cuối bảng
Option-Return
Chọn hàng loạt hàng hoặc cột
Bấm vào bảng, sau đó bấm vào vần âm cho cột hoặc số cho hàng
Chọn thêm những hàng khác
Shift-Mũi tên lên hoặc Shift-Mũi tên xuống
Chọn thêm những cột khác
Shift-Mũi tên phải hoặc Shift-Mũi tên trái
Chọn thêm những ô khác
Giữ Shift khi bấm
Chỉ chọn những ô nội dung trong hàng hoặc cột
Bấm hai lần vào vần âm cho cột hoặc số cho hàng
Di chuyển vùng chọn ô tới đầu hàng tiếp theo
Chọn một ô ở cột ngoài cùng bên phải, sau đó nhấn Tab
Dừng sắp xếp lại những hàng hoặc cột
Nhấn Esc trong khi kéo
Chọn bảng từ vùng chọn ô
Command-Return
Chọn toàn bộ nội dung trong bảng
Chọn một ô, sau đó nhấn Command-A
Xóa bảng đã chọn hoặc nội dung của những ô đã chọn
Delete
Thay thế nội dung của ô đã chọn bằng nội dung của ô đích
Nhấn vào một ô, sau đó kéo tới một ô khác
Sao chép nội dung của ô đã chọn vào ô đích
Nhấn vào một ô, sau đó Option-kéo tới một ô khác
Sao chép kiểu ô
Option-Command-C
Dán kiểu ô
Option-Command-V
Dán và giữ lại kiểu của ô đích
Option-Shift-Command-V
Mở rộng vùng chọn từ ô đã chọn đến ô đích
Giữ Shift khi bấm vào ô đích

Chọn ô

Bấm vào ô trong bảng đã chọn ( bấm hai lần vào ô trong bảng không được chọn )
Thêm ô vào ( hoặc xóa ô khỏi ) vùng chọn
Giữ Command khi bấm vào ô đã chọn hoặc không được chọn
Bắt đầu sửa văn bản
Return hoặc Enter ( trong ô đã chọn )
Tự động chỉnh sửa nội dung ô
Option-Command-U
Dừng sửa ô và chọn ô
Command-Return
Dừng sửa ô và chọn bảng
Command-Return hai lần
Di chuyển bảng đã chọn thêm một điểm
Nhấn một phím mũi tên
Di chuyển bảng đã chọn thêm mười điểm
Nhấn Shift và một phím mũi tên
Cố định hoạt động của bảng theo chiều ngang, chiều dọc hoặc đường chéo ( 45 ° )
Giữ Shift khi kéo bảng
Định cỡ lại toàn bộ những cột trong bảng theo tỷ suất
Chọn bảng, sau đó giữ Shift khi kéo bộ điều khiển và tinh chỉnh định cỡ lại
Chọn ô bên cạnh ở bên trái, phải, trên hoặc dưới
Nhấn một phím mũi tên ( từ ô đã chọn )
Mở rộng vùng chọn ô thêm một ô
Nhấn Shift và phím mũi tên ( từ ô đã chọn )
Chọn ô tiếp theo
Tab
Chọn ô trước
Shift-Tab
Chèn tab khi sửa văn bản hoặc công thức
Option-Tab
Chèn dấu ngắt dòng ( xuống dòng mềm ) khi sửa văn bản trong ô
Control-Return
Chèn dấu ngắt đoạn ( xuống dòng cứng ) khi sửa văn bản trong ô
Return
Mở trình sửa công thức cho ô không có công thức đã chọn
Dấu bằng ( = )
Mở trình sửa công thức cho ô có chứa công thức hoặc số được định dạng
Bấm hai lần

Trong trình sửa công thức, xác nhận thay đổi

Return hoặc Tab
Trong trình sửa công thức, hủy biến hóa
Esc

Bài viết liên quan