Các hàm xử lý chuỗi trong Excel – Freetuts

Trong bài viết này mình sẽ trình diễn cho những bạn vê 1 số ít hàm xử lý chuỗi trong Excel. Trong Excel có rất nhiều nhóm hàm giúp những bạn xử lý tài liệu một cách nhanh gọn, một trong số đó là nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ đi sâu vào khám phá về nó .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Nối chuỗi trong Excel

Để nối các chuỗi với nhau thì ta sử dụng toán tử &.

Cú pháp:

= text1 & text2

Kết quả nó sẽ trả về một chuỗi cha gồm có hai chuỗi con ( text1 + text2 ) .Bài viết này được đăng tại [ không tính tiền tuts. net ]

Trong đó: Text 1 và text 2 là các chuỗi cần nối với nhau.

Ví dụ: Muốn nối hai chuối “Hi” và “Tim” lại trong một ô ta làm như sau:

= A1 & " " & B1

join strings png

Ta thấy hiệu quả xuất trình ở D1 là ” Hi Tim ” .

2. Hàm Left

Hàm LEFT trong Excel dùng để cắt lấy những ký tự phần bên trái của một chuỗi .

Cú pháp:

LEFT(text,n)

Trong đó:

  • Text là chuỗi cần cắt
  • n là số ký tự cần lấy tính từ bên trái của chỗi Text

Ví dụ: Hãy dùng hàm LEFT để lấy 4 ký tự đầu tiên trong chuỗi “exemple text”

=LEFT(A1,4)

left function png

Ta thấy tác dụng là ” exam ” đủ 4 ký tự từ bên trái qua của chuỗi ” example text ”

3. Hàm Right

Hàm RIGHT trong Excel là hàm dùng để cắt những ký tự phần bên phải của chuỗi ký tự .

Cú pháp:

RIGHT(text,n)

Ví dụ: Sử dụng hàm Right để lấy 2 ký tự của chuỗi ký tự “example text”

=RIGHT(A1,2)

right function png

Ta thấy kết quả là “xt” đủ 2 ký tự tính từ bên phải của chuỗi ký tự “example text”

4. Hàm Mid

Hàm MID trong Excel là hàm dùng để cắt những ký tự ở giữa của chuỗi ký tự .

Cú pháp:

MID(text,m,n)

Trong đó: Text là chuỗi ký tự, m là vị trí bắt đầu cắt chuỗi ký tự, n số ký tự cần cắt.

Ví dụ : Dùng hàm Mid để cắt chữ ” ple ” từ chuỗi ký tự ” example text ” .

=MID(A1,5,3)

mid function png

Ta thấy hiệu quả là ” ple ” đúng với tác dụng ta cần tìm .

5. Hàm Len

Hàm LEN trong Excel dùng để đo độ dài của một chuỗi ký tự .

Cú pháp:

LEN(text)

Ví dụ: Dùng hàm LEN đo độ dài của chuỗi ký tự “example text” trong bảng sau:

=LEN(A1)

len function png

Ta thấy chuỗi ký tự ” example text ” có độ dài là 12 ký tự .

6. Hàm Find

Hàm FIND trong Excel được sử dụng để tìm vị trí của một ký tự hay chuỗi phụ trong một chuỗi ký tự cho sẵn .

Cú pháp:

FIND(find-text, text)

Trong đó: Find-text là ký tự hoặc chuỗi phụ bạn cần tìm, text là chuỗi ký tự cho sẵn.

Ví dụ: Hãy tìm vị trí của ký tự “am” trong chuỗi ký tự “example text”.

=FIND("am",A1)

find function png

Ta thấy ký tự ” am ” nằm ở vị trí ký tự số 3 trong chuỗi ký tự ” example text ” .

7. Hàm Substitute

Hàm SUBSTITUTE trong Excel giúp thay thế các chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới một cách rất nhanh chóng.

Cú pháp:

SUBSTITUTE ( text, old-text, new-text)

Trong đó: Text là chuỗi văn bản cho sẵn, old – text là chuỗi văn bản cần được thay thế, new – text là chuỗi văn bản mới được dùng để thay thế.

Ví dụ: Cho bảng sau, hãy thay ký tự “Tim” thành ký tự “John”.

=SUBSTITUTE (A1, "Tim", "John")

substitute function png

Ta thấy tác dụng thu được như trên hình, lúc đầu là ” Hi Tim “, giờ là ” Hi John ”
Như vậy bài trên, mình đã tổng hợp cho những bạn kỹ năng và kiến thức về những hàm dùng để xử lý chuỗi văn bản trong Excel, kỳ vọng sẽ giúp ích cho những bạn .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *