Thông Tư 88/2021/TT-BTC Hướng Dẫn Chế độ Kế Toán Cho Các Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh – Tư Vấn DNL

Ngày 11/10/2021 Bộ Tài chính phát hành Thông tư 88/2021 / TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán cho các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại. Mời các bạn tìm hiểu thêm nội dung chi tiết cụ thể và tải về thông tư 88 tại đâyThông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhThông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Nội dung thông tư 88/2021 / TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán cho các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại

BỘ TÀI CHÍNH
_____
Số: 88/2021/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10  năm 2021

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

________________

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm năm ngoái ;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 ;Căn cứ Nghị định số 174 / năm nay / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm năm nay của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều của Luật kế toán ;Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Tài chính ;Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục quản trị, giám sát kế toán và truy thuế kiểm toán ;Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn chính sách kế toán cho các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng vận dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp kê khai theo pháp luật của pháp lý về thuế .2. Các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại không thuộc diện phải thực thi chính sách kế toán nhưng có nhu yếu thực thi chính sách kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích vận dụng .

Điều 3. Tổ chức công tác kế toán

1. Việc sắp xếp người làm kế toán của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại do người đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại quyết định hành động. Người đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể sắp xếp cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán cho hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại hoặc sắp xếp người làm quản trị, điều hành quản lý, thủ kho, thủ quỹ, người được giao trách nhiệm tiếp tục mua, bán gia tài kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .2. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại thực thi chính sách kế toán hướng dẫn tại Thông tư này hoặc được lựa chọn vận dụng chính sách kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho tương thích với nhu yếu quản trị và đặc thù hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .3. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được vận dụng các lao lý tại Điều 41 Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định số 174 / năm nay / NĐ-CP ngày 30/12/2016 để dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ các tài liệu kế toán nhằm mục đích ship hàng cho việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại với ngân sách nhà nước và công tác làm việc quản trị hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại của cơ quan thuế .

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chứng từ kế toán

1. Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, tàng trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được vận dụng theo lao lý tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán và triển khai theo hướng dẫn đơn cử tại Phụ lục 1 “ Biểu mẫu và chiêu thức lập chứng từ kế toán ” phát hành kèm theo Thông tư này .2. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được vận dụng các pháp luật tại Điều 17, Điều 18 Luật Kế toán về việc lập và tàng trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử để triển khai cho tương thích với đặc thù hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .3. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản trị và sử dụng hóa đơn ( kể cả hóa đơn điện tử ) triển khai theo lao lý của pháp lý về thuế .4. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại vận dụng chứng từ kế toán theo hạng mục sau đây :

STT Tên chứng từ Ký hiệu
I Các chứng từ quy định tại Thông tư này  
1 Phiếu thu Mẫu số 01-TT
2 Phiếu chi Mẫu số 02-TT
3 Phiếu nhập kho Mẫu số 03-VT
4 Phiếu xuất kho Mẫu số 04-VT
5 Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động Mẫu số 05-LĐTL
II Các chứng từ quy định theo pháp luật khác  
1 Hóa đơn  
2 Giấy nộp tiền vào NSNN  
3 Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng  
4 Ủy nhiệm chi  

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và chiêu thức lập các chứng từ kế toán lao lý tại Thông tư này được triển khai theo hướng dẫn đơn cử tại Phụ lục 1 “ Biểu mẫu và giải pháp lập chứng từ kế toán ” phát hành kèm theo Thông tư này .

Điều 5. Sổ kế toán

1. Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và tàng trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được vận dụng theo pháp luật tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Kế toán và triển khai theo hướng dẫn đơn cử tại Phụ lục 2 “ Biểu mẫu và chiêu thức ghi sổ kế toán ” phát hành kèm theo Thông tư này .2. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được vận dụng các lao lý về việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và tàng trữ sổ kế toán trên phương tiện đi lại điện tử theo pháp luật tại Điều 26 Luật Kế toán để triển khai cho tương thích với đặc thù hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .3. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được vận dụng các pháp luật về việc thay thế sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27 Luật Kế toán để triển khai cho tương thích với đặc thù hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .4. Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại sử dụng các sổ kế toán theo hạng mục sau đây :

STT Tên sổ kế toán Ký hiệu
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Mục đích sử dụng, biểu mẫu và chiêu thức ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “ Biểu mẫu và chiêu thức ghi sổ kế toán ” phát hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại có nhiều khu vực kinh doanh thương mại khác nhau thì hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết cụ thể theo từng khu vực kinh doanh thương mại .

Điều 6. Xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế

Việc xác lập lệch giá, ngân sách, nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với từng nghành, ngành nghề kinh doanh thương mại của các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại được triển khai theo pháp luật của pháp lý về thuế .

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01/01/2022 .2. Quyết định số 169 / 2000 / QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phát hành chính sách kế toán hộ kinh doanh thương mại và Quyết định số 131 / 2002 / QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ trợ chính sách kế toán hộ kinh doanh thương mại sẽ hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành .3. Uỷ ban Nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành hướng dẫn các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại thực thi Thông tư này .4. Trong quy trình triển khai nếu có vướng mắc đề xuất phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu và điều tra xử lý. / .

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
– Toà án Nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
– Website Bộ Tài chính;
– Công báo;
– Lưu: VT, Cục QLGS KT, KT.
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG          

Tạ Anh Tuấn      


Tải về Thông tư 88/2021 / TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán cho các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại

Trên đây là san sẻ về Thông tư 88/2021 / TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán cho các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại, hy vọng qua bài viết này hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu rõ hướng dẫn chính sách kế toán cho các hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại .Nếu có vướng mắc nào, bạn hãy để lại phản hồi bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy nhìn nhận sao và san sẻ ủng hộ mình nhé .

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *